Regulamin sklepu internetowego

kingmakers academy (http://kingmakers.academy) z dnia 01.11.2019

Postanowienia ogólne – §1.

 1. Sklep internetowy Kingmakers.Academy dostępny w domenie http://kingmakers.academy (zwany dalej „Kingmakers.Academy”), prowadzony jest przez Kingmakers Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709298, NIP: 5213806327, REGON: 368996320 (zwany dalej „Kingmakers™” lub „Sprzedawca”),
 2. Za pośrednictwem sklepu internetowego Kingmakers.Academy możliwy jest zakup różnego rodzaju usług, w szczególności: Programów lub/i Kursów specjalizacyjnych lub/i Masterclass lub/i Kursów on-line, jak również Produktów, m.in. książek, kalendarzy, notatników, koszulek, toreb, kart, gier, itp. Za pośrednictwem strony internetowej Kingmakers.Academy świadczona jest również usługa Newslettera.
 3. Regulamin określa zasady świadczonych usług w Sklepie.
 4. Klienci mogą się kontaktować z Kingmakers.Academy:
  • pod następującym adresem mailowym biuro@kingmakers.pl;
  • za pośrednictwem dostępnych na stronie Kingmakers.Academy formularzy kontaktowych;
  • telefonicznie w godz. 10.00 – 16:00 od poniedziałku do piątku
  • w formie pisemnej na adres siedziby firmy Kingmakers™.

Definicje – §2.

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sklep – sklep internetowy Kingmakers.Academy funkcjonujący pod adresem http://kingmakers.academy
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie i korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego) i korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Wszelkie regulacje dotyczące Użytkownika dotyczą również Konsumenta, chyba że w Regulaminie wskazano inaczej.
 4. Sprzedawca – Kingmakers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709298, NIP: 5213806327, REGON: 368996320 (zwany dalej również „Kingmakers™”).
 5. Umowa – umowa o świadczenie usług, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Sprzedawcą a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem.
 6. Produkt – produkty oferowane w asortymencie Sklepu, np. w postaci książek, kalendarzy, notatników, koszulek, toreb, kart, gier, które Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 7. Programy – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Sprzedawcę Programów edukacji coachingowej, mentoringowej i trenerskiej zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 8. Kursy specjalizacyjne – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Sprzedawcę Kursów specjalizacyjnych edukacji coachingowej, mentoringowej i trenerskiej zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 9. Masterclass’y – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Sprzedawcę Masterclass edukacji coachingowej, mentoringowej i trenerskiej zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 10. Kursy on-line – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika na mocy Umowy, polegająca na dostępie do multimedialnych materiałów elektronicznych w postaci wykładów i artykułów edukacji coachingowej, mentoringowej i trenerskiej zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin.
 12. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na podany przez Użytkownika tej usługi adres e-mail, wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty Sprzedawcy.
 14. Abonament – opłata za korzystanie z wybranej przez Użytkownika usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 15. Licencja – czas, na który Użytkownik otrzymuje dostęp i może korzystać z wybranej ze Sklepu Sprzedawcy przez siebie usługi świadczonej drogą elektroniczną, po wniesieniu określonej opłaty.

Sprzedaż – postanowienia ogólne – §3.

 1. Do korzystania z usług Sklepu Sprzedawcy Użytkownik powinien korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego następujące kryteria:
  • komputer lub inne urządzenie elektroniczne zapewniające łączność z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies
  • adres poczty elektronicznej e-mail
  • system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 4 lub nowszej,
  • włączona akceptacja plików Cookie oraz obsługa skryptów Java Script;
  • oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej
 2. Korzystanie z usług możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniach innych niż wskazane systemów operacyjnych lub przeglądarek internetowych, jednakże ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług za co odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona
 3. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia sprzedaży z przyczyn technicznych.
 4. Sprzedaż dokonywana jest na rzecz zarejestrowanych (z logowaniem) lub niezarejestrowanych (bez logowania) Użytkowników (z wyłączeniem Kursów on-line gdzie wymagana jest rejestracja).
 5. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Sprzedawca: Kingmakers oraz Użytkownik.
 6. Świadczenie usług w ramach Kingmakers.Academy ma charakter bezterminowy.
 7. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą na korzystanie z Kingmakers.Academy, w każdym czasie, poprzez kliknięcie w przycisk „Usuń konto” znajdujący się w koncie Użytkownika po zalogowaniu, w zakładce „Edycja Twoich danych”. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Z chwilą usunięcia konta dane osobowe Użytkownika są przetwarzane dalej na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została zakupiony usługa lub produkt. Jeśli Użytkownik nie dokonał żadnego zakupu, lub upłynął okres wskazany w zapisie, dane przypisane do konta zostaną usunięte.
 8. W celu dokonania rejestracji w Kingmakers.Academy należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania lub nazwy firmy i adresu rejestrowego. Na adres e-mail Użytkownika umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę, na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Użytkownikiem na korzystanie z Kingmakers.Academy następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail. Od tego momentu dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO i zgodnie z Polityką prywatności Sprzedawcy.
 9. Zawieranie Umów bez uprzedniej rejestracji w Kingmakers.Academy jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  • prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Kingmakers.Academy poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy.
  • akceptacji niniejszego Regulaminu.
  • zapoznaniu się i zaakceptowaniu polityki prywatności lub obowiązku informacyjnego.
 10. Dane osobowe Użytkownika dokonującego zakupu bez rejestracji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO przez okres nie dłuższy niż wskazany w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.
 11. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Kingmakers.Academy, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Kingmakers.Academy oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.
 12. Wszystkie Produkty lub/i Programy lub/i Kursy specjalizacyjne lub/i Masterclass’y lub/i Kursy on-line dostępne w Kingmakers.Academy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie Produkty w Kingmakers.Academy zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 13. Ceny Produktów lub/i Programów lub/i Kursów specjalizacyjnych lub/i Masterclass lub/i Kursów on-line, znajdujących się w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami NETTO co oznacza, iż nie zawierają one podatku od towarów i usług (VAT). Podatki naliczone podawane są w „Podsumowaniu koszyka”.
 14. Na każdy sprzedany Produkt lub/i Program lub/i Kurs specjalizacyjny lub/i Masterclass lub/i Kurs on-line wystawiana jest faktura.
 15. Podane ceny obejmują wyłącznie usługi/świadczenia wskazane jednoznacznie w opisie danych Programów lub/i Kursów specjalizacyjnych lub/i Masterclass lub/i Kursów on-line.
 16. W przypadku zamówienia składanego w sklepie Kingmakers.Academy Użytkownik dokonuje zakupu poprzez zaznaczenie opcji: „Przelew bankowy” (dla płatności Przelewem na konto) lub „System płatności online Autopay” (dla Przelewem online, Kartą płatniczą).
 17. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Kingmakers.Academy Produkty lub/i Programy lub/i Kursy specjalizacyjne lub/i Masterclass’y lub/i Kursy on-line, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. W innym przypadku zamówienie zostanie anulowane o czym Sprzedawca poinformuje Użytkownika.
 18. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki Produktów. Zamówione Produkty dostarczane są przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich. Więcej na temat kosztów wysyłki czytaj w §4 Sprzedaż Produktów.
 19. Dostępne są następujące formy płatności:
  • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi. W wybranych przypadkach Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej lub e-mail tego typu zamówień.
  • Przelewem na konto – forma płatności dla Użytkowników preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie jest przekazywane do magazynu Sprzedawcy w celu skompletowania i przygotowania wysyłki lub do działu on-line Sprzedawcy w celu przygotowania materiałów wirtualnych.
  • Przelewem online – Płatność za pośrednictwem systemu Autopay.
  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

 1. Informacje o Produktach lub/i Programach lub/i Kursach specjalizacyjnych lub/i Masterclass’ach lub/i Kursach on-line wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Produktach lub/i Programach lub/i Kursach specjalizacyjnych lub/i Masterclass’ach lub/i Kursach on-line wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku określonych rodzajów asortymentu, dostępnych na Kingmakers.Academy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie niektórych opcji płatności, o których mowa w ust. 19 powyżej – stosowna informacja w tym przedmiocie będzie znajdować się w opisie Produktu lub/i Programu lub/i Kursu specjalizacyjnego lub/i Masterclass’y lub/i Kursu on-line.
 3. Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Użytkownik otrzymuje fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić chęć otrzymania faktury w formie papierowej poprzez kontakt na adres biuro@kingmakers.pl i podając numer zamówienia, którego faktura dotyczy.
 4. Podane przez Użytkownika dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce prywatności, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu.

Sprzedaż Produktów – §4.

 1. Użytkownik może dokonać zakupu Produktu/ów poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu i dodanie go do koszyka (przycisk: KUP).
 2. Następnie Użytkownik może kontynuować zakupy lub przejść do realizacji zakupu (Zobacz koszyk).
 3. Po przejściu do koszyka Użytkownik może zmienić ilość Produktów w polu Ilość (po zmianie należy kliknąć „Zaktualizuj koszyk”).
 4. W koszyku Użytkownik może również użyć posiadanych przez siebie kodów rabatowych. Po wpisaniu kodu (duże i małe litery mają znaczenie) należy kliknąć „Zastosuj kupon”, a następnie „Zaktualizuj koszyk”. Kodu rabatowego można użyć również po przejściu do kasy (opcja „Masz kupon”).
 5. Po sprawdzeniu podsumowania koszyka Użytkownik może wybrać „Przejdź do kasy”.
 6. Następnie Użytkownik wybiera opcje zakupu z logowaniem lub bez logowania:
  • Zakup z logowaniem wymaga od Użytkownika zalogowania się na wcześniej utworzone konto na stronie Sklepu
  • Zakup bez logowania wymaga od Użytkownika wypełnienie formularza. Pola obligatoryjne do wypełnienia zostały oznaczone gwiazdką (*). Jednocześnie na tym etapie Użytkownik poprzez zaznaczenie checkboxa Rejestracja może utworzyć konto na Sklepie.
 7. W dalszej kolejności Użytkownik wybiera sposób dostawy i płatności.
 8. Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w Kingmakers.Academy w zakładce „Rodzaje i koszty dostawy”, które widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.
 9. Po wykonaniu czynności określonych w ust. 1-8 Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola: „Przeczytałam/łem i akceptuję regulamin”, a następnie klika w „Kupuję i płacę” i zostaje przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zamówienia.
 10. W celu dokonania płatności w systemie Autopay (opcja System płatności on-line) Użytkownik klika w obrazek Autopay i zostaje przekierowany na stronę Operatora.
  Po dokonaniu płatności w systemie Autopay Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zamówienia.
 11. Z chwilą dokonania skutecznej płatności między Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na Produkt/y wraz z numerem konta bankowego.
 12. Po dokonaniu zakupu Użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość wysłaną na adres e-mail Użytkownika potwierdzający przyjęcie zamówienia.
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez ich przesłanie Konsumentowi na podany adres wraz z fakturą.

Wysyłka Produktów – §5.

 1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedawca poinformuje Użytkownika niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Przy każdym oferowanym Produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, z zastrzeżeniem Produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym Użytkownik jest informowany. Czas realizacji zamówienia informuje ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika do chwili przygotowania zamówionego produktu i wysyłki.
 3. Zamówienie na Produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych Produktów.
 4. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Użytkownik informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Sprzedawca kontaktuje się z Użytkownikiem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. 
 5. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności. Powyższe nie dotyczy Programów lub/i Kursów specjalizacyjnych lub/i Masterclass lub/i Kursów on-line, które realizowane są na zasadach odrębnych.
 6. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych Produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Kingmakers.Academy, Sprzedawca może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Użytkownikowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem, że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Użytkownikiem i po jego wcześniejszej akceptacji przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji Użytkownika, o której mowa w zdaniu poprzednim może on odstąpić od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia. Powyższe nie dotyczy Programów lub/i Kursów specjalizacyjnych lub/i Masterclass lub/i Kursów on-line, które realizowane są na zasadach odrębnych.
 7. W momencie dostawy w obecności pracownika firmy kurierskiej Użytkownik bezwzględnie musi sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia oraz otworzyć opakowanie i sprawdzić czy dostarczony Produkt nie nosi śladów uszkodzenia.
 8. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania i/lub Produktu, Użytkownik bezwzględnie musi sporządzić wraz z pracownikiem firmy kurierskiej odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@kingmakers.pl. Ewentualne reklamacje transportowe bez spisanego protokołu nie będą przyjmowane.

Sprzedaż Programów lub/i Kursów specjalizacyjnych lub/i Masterclass – §6.

  1. Użytkownik może dokonać zakupu Programów lub/i Kursów specjalizacyjnych lub/i Masterclass poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu i dodanie go do koszyka (przycisk: KUP).
  2. Następnie Użytkownik może kontynuować zakupy lub przejść do realizacji zakupu (Zobacz koszyk).
  3. Po przejściu do koszyka Użytkownik może zmienić ilość Programów lub/i Kursów specjalizacyjnych lub/i Masterclass w polu Ilość (po zmianie należy kliknąć „Zaktualizuj koszyk”).
  4. W koszyku Użytkownik może również użyć posiadanych przez siebie kodów rabatowych. Po wpisaniu kodu (duże i małe litery mają znaczenie) należy kliknąć „Zastosuj kupon”, a następnie „Zaktualizuj koszyk”. Kodu rabatowego można użyć również już po przejściu do kasy (opcja „Masz kupon”).
  5. Po sprawdzeniu podsumowania koszyka Użytkownik może wybrać „Przejdź do kasy”.
  6. Następnie Użytkownik wybiera opcje zakupu z logowaniem lub bez logowania:
   • Zakup z logowaniem wymaga od Użytkownika zalogowania się na wcześniej utworzone konto na stronie Sklepu
   • Zakup bez logowania wymaga od Użytkownika wypełnienie formularza. Pola obligatoryjne do wypełnienia zostały oznaczone gwiazdką (*). Jednocześnie na tym etapie Użytkownik poprzez zaznaczenie checkboxa Rejestracja może utworzyć konto na Sklepie.
  7. W dalszej kolejności Użytkownik wybiera sposób płatności.
  8. Po wykonaniu czynności określonych w ust. 1-7 Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola: „Przeczytałam/łem i akceptuję regulamin”, a następnie klika w „Kupuję i płacę” i zostaje przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zamówienia.
  9. W celu dokonania płatności w systemie Autopay (opcja System płatności on-line) Użytkownik klika w obrazek Autopay i zostaje przekierowany na stronę operatora.
   Po dokonaniu płatności w systemie Autopay. Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zamówienia.
  10. Po dokonaniu zakupu Użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość wysłaną na adres e-mail Użytkownika potwierdzający przyjęcie zamówienia wraz z numerem konta bankowego.
  11. Z chwilą dokonania skutecznej płatności lub gdy Użytkownik potwierdził swój udział w Programie lub/i Kursie specjalizacyjnym lub/i Masterclassie mimo braku dokonania płatności lub z chwilą rozpoczęcia Programu lub/i Kursu specjalizacyjnego lub/i Masterclassy między Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Programu lub/i Kursu specjalizacyjnego lub/i Masterclassy.
  12. Sprzedawca najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Programu lub/i Kursu specjalizacyjnego lub/i Masterclassy potwierdzi lub anuluje dany termin.
  13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez ich przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail.

Rezygnacja z uczestnictwa w Programie lub/i Kursie specjalizacyjnym lub/i Masterclassie – §7.

  1. Rezygnację z uczestnictwa w Programie lub/i Kursie specjalizacyjnym lub/i Masterclassie należy zgłosić Sprzedawcy listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną nie później niż do 21 (dwadzieścia jeden) dni przed datą rozpoczęcia w Programu lub/i Kursu specjalizacyjnego lub/i Masterclassy.
  2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub/i Kursie specjalizacyjnym lub/i Masterclassie na mniej niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed datą rozpoczęcia Programu lub/i Kursu specjalizacyjnego lub/i Masterclassy Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy 100% ceny podanej w formularzu zgłoszenia w Sklepie w dniu dokonania zgłoszenia.
  3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub/i Kursie specjalizacyjnym lub/i Masterclassie dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu oświadczenia do Sprzedawcy.
  4. Nieobecność w Programie lub/i Kursie specjalizacyjnym lub/i Masterclassie Użytkownika lub osoby, którą Użytkownik wyznaczył do udziałów w Programie lub/i Kursie specjalizacyjnym lub/i Masterclassie rozumie się jako rezygnacje, do której stosuje się postanowienia ust. 2.
  5. W ramach zawartej umowy możliwe jest zgłoszenie udziału innej osoby w zastępstwie bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  6. W przypadku odwołania uczestnictwa na mniej niż 21 dni lub nieobecności na Programie lub/i Kursie specjalizacyjnym lub/i Masterclassie Użytkownik będzie miał możliwość uczestniczenia w Programie lub/i Kursie specjalizacyjnym lub/i Masterclassie w innym terminie pod warunkiem wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 60 % opłaty za cały Program lub/i Kurs lub/i Masterclassę.

Zmiana terminu lub odwołanie Programu lub/i Kursu specjalizacyjnego lub/i Masterclassy – §8.

  1. Sprzedawca może odwołać Program lub/i Kurs specjalizacyjny lub/i Masterclass’ę.
  2. W sytuacji odwołania Programu lub/i Kursu specjalizacyjnego lub/i Masterclass’y Sprzedawca może ustalić nowy termin Programu lub/i Kursu specjalizacyjnego lub/i Masterclass’y. Użytkownik może wziąć udział w Programie lub/i Kursie lub/i Masterclass’ie w nowym terminie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub zrezygnować z Programu lub/i Kursu specjalizacyjnego lub/i Masterclass’y  i otrzymać zwrot dokonanej płatności. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Programie lub/i Kursie specjalizacyjnym lub/i Masterclassie.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących w przypadkach losowych, o czym poinformuje Użytkownika bez zbędnej zwłoki.

Odstąpienie od umowy sprzedaży Produktów lub/i Programów lub/i Kursów specjalizacyjnych lub/i i Masterclass – §9.

  1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Produktów lub/i Programów lub/i Kursów specjalizacyjnych lub/i i Masterclass w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład pismo wysłane pocztą na adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@kingmakers.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi poniższy  Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
  3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 Sprzedawca prosi Konsumenta o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
  4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
  5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
  6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, Konsument jest obowiązany zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 30 dni na adres siedziby Sprzedawcy. Konsument może także dokonać zwrotu Produktu przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by Produkt dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.
  8. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem, że:
   • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
   • Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na Programy lub/i Kursy specjalizacyjne lub/i Masterclassy rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.
  10. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę Programów lub/i Kursów specjalizacyjnych lub/i Masterclass za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
  11. Powyższe nie odnosi się do przepisów dotyczących Abonamentów usług świadczonych drogą elektroniczną Kursów on-line, których regulacje o odstąpieniu zawarte są w §12.

Reklamacje sprzedaży Produktów lub/i Programów lub/i Kursów specjalizacyjnych lub/i Masterclass – §10.

  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkty lub/i usługi Programów lub/i Kursów specjalizacyjnych lub/i Masterclass wolne od wad.
  2. Sprzedawca odpowiada za wady Produktu lub/i usługi Programów lub/i Kursów specjalizacyjnych lub/i Masterclass na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
  3. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu, wykonanej usługi lub/i usługi Programów lub/i Kursów specjalizacyjnych lub/i Masterclass lub samego procesu zakupowego.
  4. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem biuro@kingmakers.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu.
  5. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   • dane umożliwiające identyfikację Użytkownika: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika,
   • datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji,
   • numer zamówienia,
   • numer faktury,
   • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika,
   • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
  7. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
  8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
  9. Wybrane Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas i warunki gwarancji każdego Produktu widnieją w jego opisie na stronach Sprzedawcy. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Część Produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do Produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany Produkt konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z rękojmi za wady Produktu.
  10. W przypadku woli skorzystania z uprawnień przysługujących Użytkownikowi w ramach gwarancji udzielonej przez producenta Produktu Użytkownik może wysłać maila na adres: biuro@kingmakers.pl. Informację o sposobie i trybie rozpatrzenia gwarancji, Sprzedawca udostępni Użytkownikowi w korespondencji zwrotnej. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Użytkownika w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności Produktu z umową.
  11. W przypadku, gdy dostarczony Produkt ma wady, Użytkownik ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę lub Sprzedawca nie wymienił Produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
  12. Jeżeli Produkt sprzedany ma wadę, Użytkownik może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązana wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Użytkownika wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca. W celu odesłania zakupionego Produktu Użytkownik powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego Produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

Sprzedaż Kursów on-line – §11.

  1. Użytkownik może dokonać zakupu Abonamentu usługi Kursów on-line przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu i dodanie go do koszyka (przycisk: KUP).
  2. Następnie Użytkownik może kontynuować zakupy lub przejść do realizacji zakupu (Zobacz koszyk).
  3. Po przejściu do koszyka Użytkownik może zmienić ilość Abonamentów do Kursów on-line w polu Ilość (po zmianie należy kliknąć „Zaktualizuj koszyk”).
  4. W koszyku Użytkownik może również użyć posiadanych przez siebie kodów rabatowych. Po wpisaniu kodu (duże i małe litery mają znaczenie) należy kliknąć „Zastosuj kupon”, a następnie „Zaktualizuj koszyk”. Kodu rabatowego można użyć również już po przejściu do kasy (opcja „Masz kupon”).
  5. Po sprawdzeniu podsumowania koszyka Użytkownik może wybrać „Przejdź do kasy”.
  6. Następnie Użytkownik wybiera opcje zakupu z logowaniem:
   • Logując się na wcześniej utworzone konto na stronie Sklepu lub
   • poprzez zaznaczenie checkboxa Rejestracja, wypełniając formularz utworzyć nowe konto na Sklepie
  7. W dalszej kolejności Użytkownik wybiera sposób płatności.
  8. Po wykonaniu czynności określonych w ust. 1-7 Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola: „Przeczytałam/łem i akceptuję regulamin”, a następnie klika w „Kupuję i płacę” i zostaje przeniesiony na stronę z potwierdzeniem.
  9. W celu dokonania płatności w systemie Autopay (opcja System płatności on-line) Użytkownik klika w obrazek Autopay i zostaje przekserowany na stronę Operatora. Po dokonaniu płatności w systemie Autopay Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zamówienia.
  10. Po dokonaniu zakupu Użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość wysłaną na adres e-mail Użytkownika potwierdzający przyjęcie zamówienia z numerem konta bankowego.
  11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez ich przesłanie Konsumentowi na podany adres wraz z fakturą.
  12. Użytkownikiem usługi Kursu on-line może być wyłącznie osoba, która wypełniła formularz rejestracyjny, zdefiniowała niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu i wskazała adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji, zaakceptowała niniejszy Regulamin oraz opłaciła Abonament za Usługę.
  13. Usługa Kurs on-line będzie aktywny w ciągu 24h od momentu zaksięgowania wpłaty.
  14. Licencja – czas dostępu do Kursu on-line jest liczony od momentu pierwszego zalogowania się Użytkownika do nich.
  15. Informacja o aktywacji licencji, jak i dacie wygaśnięcia licencji jest przesyłana Użytkownikowi na podany przy rejestracji adres e-mail.
  16. Ważność licencji (czas dostępu do Kursów on-line) liczona jest w dniach, począwszy od daty pierwszego zalogowania się Użytkownika do danego Kursu on-line – do ostatniego dnia okresu obowiązywania danej licencji włącznie (do tej samej godziny, w której nastąpiło pierwsze logowanie).
  17. Usługi świadczone przez Sprzedawca przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów.
  18. Sprzedawca oświadcza, iż udziela Użytkownikowi, ograniczonej w czasie okresem ważności Abonamentu, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z usług. Mogą one być wyłącznie w tym celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług, zapisywane w pamięci takiego urządzenia, zapisywane na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej oraz drukowane w 1 (jednym) egzemplarzu.

Odstąpienie od umowy, zablokowanie lub usunięcie konta oraz reklamacje Kursów on-line – §12.

  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług Kursów on-line wyłącznie zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Użytkownikowi, również będącemu Konsumentem nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi Kursów on-line Sprzedawcy ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika świadczenie tych usług przez Sprzedawcę następuje przed upływem 14 (czternastu) dni od daty zawarcia Umowy, a świadczenia dokonane przez Sprzedawca w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.
  3. Sprzedawca zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług lub usunąć konto Użytkownika, jeżeli Użytkownik używa usług lub materiałów w sposób naruszający Regulamin, co nie zwalnia Użytkownika z zapłaty przedpłaconego wynagrodzenia stanowiącego zryczałtowaną cenę danego Abonamentu.
  4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi i usunąć swoje dane, poprzez pisemne zgłoszenie na adres:biuro@kingmakers.pl
  5. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie konta Użytkownika powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.
  6. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie lub usunięcie zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Kingmakers.Academy nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Sprzedawcy o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.
  7. Licencja Kursów on-line (czas dostępu) jest sprzedawana na określony czas o czym Sprzedawca informuje w momencie zakupu. Reklamacje oraz prośby o bezpłatne przedłużenie/ponowne aktywowanie licencji Kursów on-line motywowane indywidualnymi przypadkami losowymi, występującymi po stronie Użytkownika Kusów on-line (np. brak czasu, choroba, brak dostępu do Internetu, awaria komputera, wyjazd, itp.) nie będą rozpatrywanie.
  8. Reklamacje z powodu wolnego działania usługi Kursów on-line, które jest spowodowane łączem internetowym o przepustowości mniejszej niż określone w wymogach technicznych niniejszego Regulaminu – nie będą rozpatrywane.
  9. Sprzedawca zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów, dostęp do usługi Kursu on-line może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub/i najkrócej.
  10. Wszelkie reklamacje z tytułu świadczenia usługi Kursów on-line można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem biuro@kingmakers.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu.
  11. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   • dane umożliwiające identyfikację Użytkownika: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika,
   • datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji,
   • numer zamówienia,
   • numer faktury,
   • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika,
   • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  12. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
  13. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
  14. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawa autorskie – §13.

  1. Wszelkie Produkty lub/i Programy lub/i Kursy specjalizacyjne lub/i Masterclassy lub/i Kursy on-line oraz materiały, narzędzia i metodologia stosowane na Programów lub Kursów Specjalizacyjnych lub Masterclass lub Kursów on-line są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Użytkownikowi nie wolno upubliczniać materiałów lub informacji, do których Sprzedawca przysługują majątkowe prawa autorskie.
  3. Kopiowanie, przechowywanie w systemach udostępniania informacji czy rozpowszechnianie uzyskanych podczas Programów lub/i Kursów specjalizacyjnych lub/i Masterclass lub/i Kursów on-line informacji i materiałów w całości bądź jej fragmentów w jakiejkolwiek formie oraz za pomocą jakichkolwiek środków (urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiowania, nagrywania czy innych) bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.
  4. Sprzedawca nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za działania Użytkownika.
  5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania ze swojej strony, ewentualne szkody wynikające z użycia słów lub podjętych działań, zawartych przez niego kontraktów lub innych umów.

Zasady świadczenia usługi Newsletter – §14.

  1. Newsletter jest usługą bezpłatną, która wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
  2. Newsletter jest usługą zawieraną na czas nieokreślony.
  3. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
  4. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny dołączony do każdej wiadomości zawierającej Newsletter, poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy biuro@kingmakers.pl lub poprzez wysłanie listu na adres siedziby Sprzedawcy.

Reklamacje świadczenia usługi Newsletter – §15.

  1. Wszelkie reklamacje Reklamację z tytułu świadczenia usługi Newsletter można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem biuro@kingmakers.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu.
  2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Sprzedawcę.
  3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Dane osobowe i pliki cookies – §16.

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem kingmakers.academy/polityka-prywatnosci/kingmakers.academy/polityka-cookies/

Postanowienia końcowe – §17.

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  2. W stosunku do Konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  3. Data opublikowania regulaminu 01.11.2019.
  4. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Również przy pierwszym logowaniu w Kingmakers.Academy licząc od chwili wejścia w życie zmian Użytkownik zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą.

Pobierz wzór formularza odstąpenia od umowy

Shares
Share This
X