Polityka firmy / dane osobowe

Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) (dalej RODO).

1. Właścicielem Serwisu www.kingmakers.eu jest firma Kingmakers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-801) w ul. Chmielna 73.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Kingmakers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709298, NIP: 5213806327, REGON: 368996320 zwana dalej „Administratorem”.

3. Administrator przetwarza Państwa dane ponieważ są Państwo zainteresowani:

 • otrzymaniem wiadomości na temat szkoleń, eventów branżowych, ofert specjalnych oraz treści merytorycznych Kingmakers™,
 • uczestnictwem w szkoleniu lub innym wydarzeniu organizowanym przez Administratora.

4. W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe (takie jak np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, nr telefonu czy e-mail kontaktowy) wprowadzane przez Państwa dobrowolnie w formularzach kontaktowych i zgłoszeniowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług wymienionych w punkcie 3.

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:

 • świadczenia usług na podstawie zawartych umów, zleceń oraz zamówień,
 • przygotowania oferty i zawarcia umowy na świadczenie usług Administratora.

5. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Państwa i Państwa dane i zapewnia, że są one:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6. W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Państwa dane innym podmiotom, takim jak np.:

 • firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia faktury, certyfikatu szkoleniowego czy materiałów szkoleniowych),
 • podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi informatyczne i księgowe (w celu kompetentnej obsługi zapytania lub realizacji zamówionej usługi),
 • organizacji International Coach Federation i/lub EMCC i Izbę Coachingu (w celu udokumentowania udziału w programie szkoleniowym).

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. Państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na podstawie:

 • art. 45 ust. 1 RODO – decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja),
 • art. 46 ust. 2 lit. c) RODO – standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (w przypadku pozostałych państw).

8. Państwa dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:

 • obsłużyć Państwa zapytanie ofertowe,
 • obsłużyć Państwa zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu bądź wydarzeniu, dostarczyć Państwu zamówione treści,
 • móc realizować uzyskaną od Państwa zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody),
 • realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia).

9. Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@kingmakers.pl.

Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

9. Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@kingmakers.pl.

Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@kingmakers.pl

Ogólna polityka dotycząca niepełnosprawności

Kingmakers Academy wspiera osoby niepełnosprawne i jest zobowiązana do zapewnienia im dostępu do odpowiednich udogodnień. Ponadto Kingmakers Academy zakazuje dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i zapewnia równe szanse dla wszystkich wykwalifikowanych osób niepełnosprawnych. Kingmakers Academy jest zobowiązana do zapewnienia odpowiednich warunków zgodnie z lokalnymi i  państwowymi przepisami. Osoby mające pytania dotyczące tej polityki lub chcące poprosić o dostosowanie powinny skontaktować się z Katarzyną Matusiewicz, biuro@kingmakers.pl, tel: +48 531 318 868 ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska.

Możliwość dostosowania do potrzeb osób z trudnościami w uczeniu się:
Naszym celem jest stworzenie środowiska edukacyjnego, które spełnia potrzeby każdego uczestnika. Jesteśmy w stanie dostosować się do różnych trudności w nauce, aby uczynić nasz program bardziej dostępnym. Prosimy o kontakt z Katarzyną Matusiewicz, biuro@kingmakers.pl, tel: +48 531 318 868 ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska przed zapisaniem się na kurs, aby ustalić, czy Twoje potrzeby mogą zostać zaspokojone.

Oświadczenie DEIJ

Globalny zarząd ICF zatwierdził oświadczenie ICF o różnorodności, włączeniu, przynależności i sprawiedliwości w lipcu 2020 roku. Pracownicy i liderzy wolontariuszy z sześciu organizacji rodzinnych ICF następnie podpisali oświadczenie. To oświadczenie zasad odzwierciedla stanowisko, do którego podpisania zapraszamy każdego Członka ICF, posiadacza akredytacji coachingowej i akredytowanego dostawcy szkoleń.

Członkowie ICF i posiadacze akredytacji żyją i pracują w ponad 140 krajach i terytoriach. ICF jest żywą, globalną społecznością zaangażowaną we wspólną wizję uczynienia coachingu integralną częścią dobrze prosperującego społeczeństwa. Naszą misją jest przewodzenie globalnemu rozwojowi coachingu. Aby to zrobić, musimy zastanowić się nad naszymi słabszymi punktami i być świadomi możliwości poprawy. Nie możemy ignorować wyzwań, przed którymi stoi wielu coachów i klientów coachingu z powodu problemów systemowych w ich społecznościach.

Jako członkowie społeczności ICF wyznajemy podstawowe wartości: uczciwość, doskonałość, współpracę i szacunek. Fundamentem tych wartości jest wspólne zobowiązanie do różnorodności, włączenia, przynależności i sprawiedliwości.

Będziemy umieszczać różnorodność, integrację, przynależność i sprawiedliwość na czele każdej decyzji, którą podejmujemy w naszym Stowarzyszeniu. Kontynuując podróż w kierunku naszej wizji, będziemy ponownie zobowiązani do docenienia unikalnych talentów, spostrzeżeń i doświadczeń, które każdy coach i klient wnosi do świata.

Polityka przeciwdziałania dyskryminacji

Polityką Kingmakers Academy jest, że:

 • Rekrutacja i zatrudnianie wszystkich pracowników odbywa się bez dyskryminacji jakiejkolwiek osoby ze względu na rasę, wiek, religię, kolor skóry, wyznanie, pochodzenie narodowe, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, stan cywilny, niepełnosprawność lub status weterana.
 • Wszyscy pracownicy i personel nie będą dyskryminować żadnego pracownika lub uczestnika z powodu rasy, wieku, religii, koloru skóry, wyznania, pochodzenia narodowego, płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, stanu cywilnego, niepełnosprawności lub statusu weterana.
 • Zapraszamy do udziału wszystkie osoby bez względu na rasę, wiek, religię, kolor skóry, wyznanie, pochodzenie narodowe, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, stan cywilny, niepełnosprawność czy status weterana.
 • Wszyscy pracownicy, studenci i inni uczestnicy powinni mieć możliwość korzystania ze środowiska wolnego od dyskryminacji i molestowania. Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do dyskryminacji lub nękania w zakresie rasy, wieku, religii, koloru skóry, wyznania, pochodzenia narodowego, płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, stanu cywilnego, niepełnosprawności lub statusu weterana. Nasza organizacja nie toleruje i nie będzie tolerować zachowań pracowników, studentów, wolontariuszy, wykonawców, gości lub sprzedawców, które w sposób nieuzasadniony zakłócają zdolność jednostki do nauki w przyjaznym środowisku.
 • Uczestnicy, którzy chcą zgłosić dyskryminację są zachęcani do postępowania zgodnie z poniższą polityką skarg i zażaleń, a Kingmakers Academy niezwłocznie zbada wszystkie skargi i zgłoszenia dotyczące niewłaściwego zachowania.
Polityka rozpatrywania skarg

Kingmakers Academy dąży do zapewnienia równego traktowania każdej osoby i stara się rozwiązywać wszelkie skargi w sposób szybki i sprawiedliwy. Uczestnicy mają prawo do złożenia skargi dotyczącej prezentacji lub treści, problemów z obiektem lub zachowania instruktora/wykładowcy. Wszystkie skargi zostaną rozpatrzone w miarę naszych możliwości, aby zapobiec dalszym problemom. Procedura składania skarg znajduje się poniżej:

 • Uczestnik powinien najpierw spróbować rozwiązać problem bezpośrednio z edukatorem/trenerem, personelem lub uczestnikiem, z którym ma problem. Jeśli uczestnicy nie czują się komfortowo w kontaktach z daną osobą, mogą przejść do kroku 2.

 • Jeśli uczestnicy nie czują się komfortowo w kontaktach z osobą, z którą mają problem, lub nie są w stanie rozwiązać problemu bezpośrednio, powinni złożyć pisemną skargę do kierownika programu w ciągu 7 dni. Kierownik programu przeanalizuje sprawę i porozmawia ze studentem w ciągu 7 dni od otrzymania skargi. Kierownik programu będzie współpracował ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w rozwiązanie problemu.

 • Jeśli uczestnik nie czuje, że sprawa została rozwiązana, należy wysłać pisemną prośbę o odwołanie do właścicieli programu Kingmakers Academy: Anny Pyrek (anna.pyrek@kingmakers.pl) lub Szymona Herbeć (szymon.herbec@kingmakers.pl) w celu rozpatrzenia. Odwołanie powinno zawierać pierwotną skargę oraz powód (powody), dla których uczestnik jest niezadowolony z próby rozwiązania problemu. Odwołania są rozpatrywane i pisemna odpowiedź zostanie przekazana uczestnikowi w ciągu 14 dni. Wszystkie decyzje dotyczące odwołań są ostateczne.

Polityka uczestnictwa

Sukces w naszym programie wymaga pełnego zaangażowania wszystkich uczestników. Zapisując się na program, uczestnicy zgadzają się być w pełni obecni podczas wszystkich sesji i uczestniczyć w nich najlepiej jak potrafią. Obejmuje to przybycie na czas, przestrzeganie kodeksu postępowania i angażowanie się w działania związane z programem.

Frekwencja

W celu zapewnienia Ci odpowiedniej ilości godzin szkoleniowych wymaganych do uzyskania certyfikatu, ważne jest, abyś był obecny na wszystkich spotkaniach programu.

Jeśli masz nagły wypadek lub zachorujesz i nie będziesz mógł uczestniczyć w sesji coachingowej, skontaktuj się z trenerem oraz Katarzyną Matusiewicz, biuro@kingmakers.pl, tel: +48 531 318 868 ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska.

Oczekuje się od Ciebie uzupełnienia materiałów z sesji, przejrzenia nagrania z sesji oraz odbycia sesji coachingowej poza sesją na żywo w celu nadrobienia opuszczonej sesji.

Jeśli musisz opuścić więcej niż 1 godzinę kursu, będziesz miał możliwość pracy z instruktorem, aby pokryć brakujący materiał na własny koszt lub zarejestrować się na inny kurs.

Jeśli opuścisz coaching mentorski, superwizję lub interwizję, będziesz musiał zorganizować i zapłacić za indywidualne sesje, aby uzupełnić wymagane godziny, aby spełnić wymagania International Coaching Federation.

Nieobecność dłuższa niż cztery godziny traktowana jest jako przerwanie uczestnictwa w programie i wymaga ponownego przystąpienia do programu w późniejszym terminie za opłatą.

Petycje do tej polityki są rozpatrywane indywidualnie i muszą być złożone w formie pisemnej do instruktora i Akademii Kingmakers (Katarzyna Matusiewicz, biuro@kingmakers.pl, tel: +48 531 318 868 ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska).

Zaangażowanie w program

Nasze kursy są zaprojektowane tak, aby były interaktywne i angażujące dla naszych uczestników. W związku z tym oczekujemy, że będziesz uczestniczyć w zajęciach, w tym w dialogu z trenerem i innymi uczestnikami programu, w symulowanych sesjach coachingowych oraz w ćwiczeniach związanych z uczeniem się przez doświadczenie. Jeśli nie możesz wziąć udziału w zajęciach, poinformuj o tym jak najszybciej swojego trenera. Dodatkowe informacje znajdują się w kodeksie postępowania.

Kodeks postępowania

Oczekuje się, że uczestnicy będą zachowywać się w sposób profesjonalny podczas wszystkich sesji. Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do:

 • Przybycie na czas na wszystkie sesje.
 • Uczestniczenie we wszystkich sesjach na żywo i sesjach coachingu mentorskiego.
 • Posiadanie włączonej kamery podczas wirtualnych sesji na żywo.
 • Pełne uczestnictwo we wszystkich sesjach szkoleniowych i sesjach coachingu mentorskiego. Obejmuje to przygotowanie do sesji, zaangażowanie w dyskusje i działania, przyjęcie odpowiedzialności za swoją naukę i przyczynianie się do nauki innych.
 • Angażowanie się w dyskusje z zachowaniem zasad uczciwości i szczerości.
 • Szanowanie innych uczestników i instruktorów, w tym wyciszenie telefonu komórkowego, nie pisanie SMS-ów i inne zachowania zakłócające.
 • Wspieranie różnorodności i integracji przy jednoczesnym poszanowaniu godności i człowieczeństwa innych osób.
Polityka częściowego ukończenia
Kingmakers Academy oferuje częściowe zaliczenie ukończenia programu

Kingmakers oferuje częściowe zaliczenie ukończenia programu. Liczba przyznanych na certyfikacie godzin będzie zależała od liczby uzyskanych godzin programu nauczania. Osoby zainteresowane otrzymaniem częściowego zaliczenia programu, na którym są obecnie lub były wcześniej zapisane, proszone są o kontakt z Katarzyną Matusiewicz, biuro@kingmakers.pl, tel: +48 531 318 868 ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, nie później niż 120 dni od zakończenia kursu. Prosimy o podanie szczegółów dotyczących programu, na którym byłeś lub jesteś zapisany, liczby godzin akredytowych, o które się ubiegasz oraz wszelkich innych istotnych informacji. Jeśli Twój wiosek zostanie pozytywnie zweryfikowany, otrzymasz od Kingmakers Academy certyfikat zaliczenia, wskazujący liczbę ukończonych godzin szkoleniowych.

Polityka płatności/opłat

Wszystkie rejestracje są dokonywane na podstawie kolejności zgłoszeń. Rejestracja na program jest uzależniona od otrzymania pełnej płatności. Akceptujemy płatność przelewem bankowym, płatność w sklepie internetowym lub BLIK. Wszystkie płatności będą dokonywane w PLN lub EUR.

Polityka zwrotu pieniędzy

Bezkosztowa rezygnacja z udziału w programie jest możliwa na podstawie pisemnej informacji przesłanej na adres: biuro@kingmakers.pl nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem programu. Zwroty będą dokonywane w ciągu 7 dni od otrzymania prośby o anulowanie lub odstąpienie od programu.

Pisemne powiadomienie o rezygnacji jest skuteczne w dniu otrzymania rezygnacji przez Kingmakers Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 21 dni przed datą rozpoczęcia lub nieobecności na zajęciach, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy. Uczestnik może jednak wybrać inną osobę na zastępstwo bez dodatkowych opłat.

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie w terminie późniejszym niż 21 dni przed datą rozpoczęcia lub braku obecności, Użytkownik może wziąć udział w Programie w innym terminie za opłatą równą 60% kosztów całego Programu.

Zmiany w rejestracji

Zmiany w rejestracji, w tym zamiana uczestników, muszą być dokonane co najmniej siedem dni przed datą programu. Uczestnicy mogą skontaktować się z Kingmakers Academy w celu modyfikacji rejestracji pod adresem biuro@kingmakers.pl, tel: +48 531 318 868 ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska. Zmiana programu będzie możliwa w miarę dostępności miejsc.

Polityka transferu punktów akredytacyjnych
Kingmakes Academy przyjmie certyfikaty od innych organizacji lub programów akredytowanych

Jeśli ukończyłeś program Level 1 w innej organizacji, zastosujemy Twoje zaliczone godziny do programu Level 2. Musisz dostarczyć dokumentację ukończenia programu Level 1, w tym nazwę organizacji, liczbę ukończonych godzin, certyfikat ukończenia oraz informacje kontaktowe organizacji lub trenera. W razie potrzeby możesz zostać poproszony o dodatkowe szczegóły lub dokumentację. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Katarzyna Matusiewicz, biuro@kingmakers.pl, tel: +48 531 318 868 ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska.

Polityka chorobowa

Jeśli masz nagły wypadek lub zachorujesz i nie będziesz mógł uczestniczyć w sesji coachingowej, skontaktuj się z instruktorem oraz Katarzyną Matusiewicz, biuro@kingmakers.pl, tel: +48 531 318 868 ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska.

Oczekuje się od Ciebie uzupełnienia materiałów z sesji, przejrzenia nagrania z sesji oraz odbycia sesji coachingowej poza sesją na żywo w celu nadrobienia opuszczonej sesji.

Jeśli musisz opuścić więcej niż 1 godzinę kursu, będziesz miał możliwość pracy z instruktorem, aby pokryć brakujący materiał na własny koszt lub zarejestrować się na inny kurs.

Jeśli opuścisz coaching mentorski, superwizję lub interwizję, będziesz musiał zorganizować i zapłacić za indywidualne sesje, aby uzupełnić wymagane godziny, aby spełnić wymagania International Coaching Federation.

Nieobecność dłuższa niż cztery godziny traktowana jest jako przerwanie uczestnictwa w programie i wymaga ponownego przystąpienia do programu w późniejszym terminie za opłatą.

Petycje do tej polityki są rozpatrywane indywidualnie i muszą być złożone w formie pisemnej do instruktora i Akademii Kingmakers (Katarzyna Matusiewicz, biuro@kingmakers.pl, tel: +48 531 318 868 ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska)

Oświadczenie w sprawie etyki, uczciwości i przejrzystości

Jako akredytowany dostawca ICF, nasza organizacja przestrzega i kładzie nacisk na Kodeks Etyczny Międzynarodowej Federacji Coachingu. Kodeks etyczny ICF opisuje podstawowe wartości ICF, zasady etyczne i standardy postępowania dla wszystkich profesjonalistów ICF. Spełnianie tych standardów etycznych jest pierwszą z podstawowych kompetencji coachingowych ICF. Więcej informacji na temat Kodeksu Etycznego ICF można znaleźć tutaj.

Ponadto Kingmakers Academy zobowiązuje się do działania w sposób uczciwy i przejrzysty. Zobowiązujemy siebie i naszych uczestników do najwyższego poziomu uczciwości i staramy się być jak najbardziej przejrzyści, wyraźnie określając środki podejmowane w celu zapewnienia programów w sposób etyczny. Nie wierzymy w stosowanie manipulacyjnych lub nieuczciwych taktyk sprzedażowych i dążymy do zapewnienia bezpiecznego i etycznego procesu sprzedaży. Ponadto pracujemy nad zapewnieniem uczciwych i sprawiedliwych cen dla wszystkich programów, aby zapewnić dostęp i jakość edukacji coachingowej.

Przykładowa umowa rejestracyjna

Struktura właścicielska:
Prezes Zarządu, Zarządzający organizacją: Anna Pyrek
Właściciele organizacji: Anna Pyrek (80%), Szymon Herbeć (20%)

Shares
Share This
X